Trükinduse algus Liivimaal ja areng Eestimaal. 1631. aastal asutati...

1631. aastal asutati Tartu gümnaasiumi trükikoda, mis alustas uusimail andmeil tegevust 1632. aastal ülikooli trükikojana (Academia Gustaviana). Ülikooli trükikojana ei olnud sellel eesti keele arendamisele suuremat tähtsust, sest selles valmistati ainult ülikoolile vajalikke trükiseid. Mitu korda taotleti Rootsi võimudelt luba eesti- ja lätikeelsete raamatute trükkimiseks, kuid seda ei saadud. Trükikoda töötas Tartus 1656. aastani, siis sisseseade pakiti ja peideti seoses keerulise sõjaolukorraga. Veel töötas trükikoda Tartus aastatel 1690–1699. Põhjasõja puhkemisel viidi ülikooli trükikoda üle Pärnusse, kust see hiljem evakueeriti Rootsi (1710).